Through my eyes series captured with Leica SL2-2 APO SL2 / 35 mm

Paris Photo Diary

33